Music Performance - Nordic Master: The Composing Musician

Kandidatuddannelsen Nordic Master: The Composing Musician (NoCoM) er en toårig uddannelse og en specialiseringsmulighed inden for kandidatuddannelsen Music Performance, som henvender sig til skabende musikere, der ønsker at fokusere på komposition. Uddannelsen drives af RMC i partnerskab med Norges Musikkhøgskole i Oslo og Högskolan för Scen och Musik i Gøteborg – to af uddannelsens fire semestre gennemføres på disse partnerinstitutioner. Uddannelsens formål er at styrke og udfordre din kunstneriske udvikling og musikalske udtryk, samt at kvalificere dig yderligere til arbejdsmarkedet. Uddannelsen har dig i centrum og lægger i høj grad op til, at du selv tilrettelægger de faglige forløb, så du får mulighed for at tilegne dig de kompetencer, der bedst støtter op om din kunstneriske udvikling.

Besøg også nocom.info

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje for optagelse på Kandidat Nocom

 • Ansøgning åbner: 4. januar 2021
 • Frist for online ansøgning: 22. februar 2021 kl. 12:00
 • 1. runde: 1.-5. marts 2021. Du er ikke selv til stede
 • Svar på 1. runde: 8. marts 2021 via e-mail
 • Frist for upload af materiale til 2. runde: 15. marts 2021 kl. 9.00
 • 2. runde: 22.-26. marts 2021. Du deltager i prøven online
 • Svar på 2. runde: 15. april 2021 via e-mail
 • Studiestart: 16. august 2021

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

Hvem kan søge?

Du skal have bestået enten bacheloruddannelsen Musiker, Komposition eller Musikproduktion fra RMC, en relevant bacheloruddannelse fra et andet dansk musikkonservatorium eller en relevant bacheloruddannelse fra et udenlandsk musikkonservatorium.

Konservatoriet kan ud fra en konkret vurdering anerkende andre kunstnerisk baserede bacheloruddannelser i musik som adgangsgivende.

Vær opmærksom på, at konservatoriets kandidatuddannelser har et begrænset antal studiepladser, og at du bliver optaget på baggrund af en konkret bedømmelse af dine evner og færdigheder.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I ansøgningsskemaet vil du blive bedt om at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er dit primære instrument? Bemærk, at du skal søge om tilladelse, hvis du søger et andet instrument end bas, guitar, klaver, orgel, percussion, sang, saxofon, trombone, trommer, trompet, vibrafon, violin eller elektronik.
 • Hvad er dine kunstneriske mål/visioner? (500-1000 anslag)
 • Hvad mener du, at du skal kunne for at blive i stand til at nå dine mål? (500-1000 anslag)
 • Hvad mener du, at du skal vide noget om, for at blive i stand til at nå dine mål? Og hvordan arbejder du med at udvikle din viden? (500-1000 anslag)
 • Angiv 2-3 eksempler på projekter (emne/indhold, projektform), som du kan forestille dig at arbejde med i løbet af kandidatuddannelsen. (500-1000 anslag)

I ansøgningen vil du blive bedt om at uploade en personlig portfolio (portfolio 1):

 • Musik: Lyddokumentationer på kompositorisk arbejde, som du har været ansvarlig for, og som du mener giver et godt billede af, hvem du er som komponist og skabende musiker. Det uploadede materiale kan bestå af én eller flere forskellige eksempler. (Samlet varighed: 15 minutter). Afleveringsformat: MP3
 • Beskrivelse: Beskriv kort hvilke overvejelser, du har gjort dig om det uploadede kompositoriske materiale. (Max 1000 anslag)
 • Noder eller lignende: Noder eller anden værkdokumentation (hvis relevant – ikke obligatorisk).
 • CV: Et CV, hvor du beskriver din faglige baggrund og erfaring som musiker inden for komposition og udøvende virke. (Max 2400 anslag)

Desuden vil du blive bedt om at uploade følgende:

 • Dokumentation for
  • Afsluttet bacheloruddannelse. Dvs. eksamensbevis inklusiv Diploma Supplement. Afleveringsformat: PDF
   eller
  • Forventet afsluttet bacheloruddannelse. Dvs. studiebevis der dokumenterer studiefremdrift, indhold af beståede fag og at du afslutter din bacheloruddannelse senest 1. juli 2021. Afleveringsformat: PDF

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

Optagelsesprøve

  Hvem kommer til indstillingsprøve?

  Alle ansøgere, der opfylder adgangskravet, får bedømt deres ansøgning ved en indstillingsprøve.

  Indstillingsprøvens form og indhold

  Indstillingsprøven foregår i to runder:

  1. runde består af en bedømmelse af materialet i portfolio 1.

  Du er ikke selv til stede.

  2. runde består af en samtale, som gennemføres online. Du skal inden den 15. marts 2021 kl. 9.00 uploade yderligere en personlig portfolio (portfolio 2) - se nedenfor.

  1. runde

  Ved optagelsesprøvens 1. runde vil et bedømmelsespanel bestående af to bedømmere lytte til dit indsendte kompositoriske arbejde i portfolio 1 og læse de dertil hørende bilag.

  Du er ikke selv til stede.

  bedømmelse efter 1. runde

  I 1. runde foretager panelet en bedømmelse på grundlag af dit indsendte, kompositoriske arbejde i portfolio 1. Ved bedømmelsen lægges der vægt på dit kunstneriske og faglige niveau i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

  Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalen, for at bestå prøven.

  Udvælgelse efter 1. runde

  På baggrund af bedømmelsen udvælges en gruppe ansøgere, der går videre til indstillingsprøvens 2. runde. Denne gruppe er normalt to-tre gange større end det antal, der optages på uddannelsen. Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at 1. runde er bestået.

  Alle ansøgere får svar på 1. runde via mail. For ansøgere, der går videre til indstillingsprøvens 2. runde, indeholder mailen oplysninger om krav til indsendelse af yderligere en personlig portfolio (portfolio 2) samt det præcise tidspunkt for prøven.

  Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

  2. runde

  Indstillingsprøvens 2. runde gennemføres som en samtale mellem dig og et bedømmelsespanel bestående af to bedømmere. Samtalen tager udgangspunkt i din skriftlige ansøgning og materialet i portfolio 2*, som du har indsendt. Varighed 10 minutter.

  Bedømmelse efter 2. runde

  Efter indstillingsprøvens 2. runde foretager panelet en samlet bedømmelse af materialet i portfolio 2*, din skriftlige ansøgning, dit CV samt samtalen.

  Ved bedømmelsen lægges der vægt på dit kunstneriske og faglige niveau samt på din skriftlige ansøgning. Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

  Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

  *Portfolio 2: Du indsender 10 minutters musik, som du mener giver et udbygget billed af hvem du er som komponist og skabende musiker. Musikken skal være optaget live og repræsentere dig som udøvende musiker i en sammenspilssituation. Det kan eventuelt være tidligere optagelser og ikke nødvendigvis en offentlig koncert. Du spiller på denne optagelse på dit hovedinstrument et selvvalgt repertorie med egen gruppe minimum én anden person, som synger eller spiller et instrument). Repertoiret skal indeholde materiale komponeret og/eller arrangeret af dig selv og der skal indgå improvisation. Det indsendte materiale må ikke være identisk med materiale, som indgår i portfolio 1. Afleveringsformat: MP3

   

  Efter prøven

  OPTAGELSE

  Efter indstillingsprøven træffer konservatoriet afgørelse om hvem der skal optages. Udvælgelsen sker på baggrund af resultaterne fra prøven, og tager desuden hensyn til musiklivets behov.

  Der optages normalt 2 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet ikke garantere at alle kvalificerede ansøgere bliver optaget.

  Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

  VENTELISTE

  Et mindre antal kvalificerede ansøgere, som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, bliver tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

  SYGDOM I FORBINDELSE MED INDSTILLINGSPRØVEN

  Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. RMC skal have din lægeerklæring senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for din prøve. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

  SPROG VED INDSTILLINGSPRØVEN

  Indstillingsprøven gennemføres normalt på dansk. I de tilfælde, hvor en ansøger ikke taler eller forstår dansk, gennemføres prøven på engelsk.

  Uddannelsens opbygning

  Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til 2 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

  Kandidatuddannelsen er et studie på videregående niveau, hvor der bliver lagt vægt på fordybelse, individuelle valgmuligheder og innovation med henblik på at styrke din kunstneriske profil.

  Uddannelsen har fire semestre, hvor første og sidste semester er på RMC. De øvrige to semestre læser du på vores partnerinstitutioner:

  1. semester på RMC
  2. semester på Norges Musikkhøgskole i Oslo
  3. semester på Högskolan för Scen och Musik i Gøteborg
  4. semester på RMC

  Hvert semester skiftes partnerinstitutionerne desuden til at være vært for et fælles intensivmodul (joint intensive module), hvor alle NoCoM studerende samles i en uge. Udover at være et intensivt kursusmodul med fokus på blandt andet komposition og performance, vil der på modulet også være fokus på at styrke netværket på tværs af alle studerende på uddannelsen.

  Undervisningen er i høj grad tilrettelagt som selvstændigt projektarbejde, hvor du inden for uddannelsens rammer – og på baggrund af individuel, faglig vejledning – selv tilrettelægger de faglige forløb. Desuden foregår den ugentlige undervisning både på hold og individuelt, og nogle fag læser du sammen med studerende på konservatoriets andre kandidatuddannelser.

  Uddannelsens fagområder er Komposition/Performance, Semesterprojekt og Valgfag, hvor det helt centrale fag er Semesterprojekt. I faget udvikler og gennemfører du hvert semester ét afsluttet, kunstnerisk projekt. Semesterprojekterne vil have forskelligt fokus og kan for eksempel være tværkunstneriske eller kredse omkring performance. I fagene Komposition/Performance og Valgfag udvikler du de færdigheder, den viden og de kompetencer, der skal understøtte semesterprojekterne. Fagene tilrettelægges i dialog med din vejleder.

  Der er i uddannelsen gode muligheder for at trække på de mange stærke faglige miljøer samt de faglige netværk, som de tre partnerinstitutioner tilsammen besidder.

  Uddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt inden for faget Komposition/Performance. Kandidatprojektet består dels af en kunstnerisk produktion, hvor du både er komponist og udøver, dels af en skriftlig rapport, hvori du præsenterer dine refleksioner over projektets proces og resultater.

  I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

  FAG

  1. SEM

  2. SEM

  3. SEM

  4. SEM

  ECTS PR. FAG

  Komposition/ Performance

  15

  15

  15

   

  45

  Semesterprojekt

  7,5

  7,5

  7,5

   

  22,5

  Valgfag

  7,5

  7,5

  7,5

   

  22,5

  Kandidatprojekt

   

   

   

  30

  30

  ECTS i alt

  30

  30

  30

  30

  120

  I uddannelsens studieordning kan du læse mere om uddannelens formål og opbygning samt finde uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

  Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt skandinavisk, dog vil der i det omfang, det er nødvendigt, også blive undervist på engelsk.

  Karrieremuligheder

  De uddannede musikere finder oftest beskæftigelse som musikere og komponister i bandsammenhæng samt inden for tv, radio, teater og film med videre. Dimittender vil i løbet af uddannelsen have etableret stærke professionelle netværk i tre af Nordens stærkeste musikmiljøer og vil dermed have gode forudsætninger for at kunne skabe en bæredygtig og internationalt forankret karriere. I studieordningen kan der læse mere om de færdiguddannede kandidaters kvalifikationer.u

  Læs mere om uddannelsen og dimittenderne på NoCoM.info

  Undervisere

  Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere.

  RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

  Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

  Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

  I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

  Music Performance (hold):

  Sharin Foo

  Kasper Tranberg

  Jacob Anderskov

  Anders Mathiasen

  Music Performance (specialisering):

  Ulla Britt Simonsen

  Tobias Kropp

  Thommy Andersson

  Sophie Ziedoy

  Simon Van Deurs Formann

  Simon Toldam

  Rune Rask

  Qarin Wikström

  Peter Albrechtsen

  Peter Bruun

  Nina Persson

  Nikolaj Hess

  Morten Svenstrup

  Michael Pisaro

  Maria Faust

  Lotte Anker

  Johanna Borchert

  Jens Walther Jacobsen

  Jens Ramon Murga Meinert Thomsen

  Jacob Anderskov

  Danny Meyer Wilson

  Cæcilie Trier

  Alexander Skjold

  Kresten Osgood

  Entreprenørskab:

  Christian Taagehøj

  Carolina Eccheveri

  Eksternt Integreret Modul:

  Jacob Anderskov

  Kasper Tranberg

  Søren Kjærgaard

  Valgfag:

  Simon Toldam

  Pablo Llambias

  Morten Carlsen

  Morten Büchert

  Maria Faust

  Louise Nipper

  David Elberling

  Kristian Eidnes

  Kasper Tranberg

  Helle Pagter

  Eva Brandt

  Charlotte Munck

  Uddannelsesansvarlig

  Uddannelses-koordinator

  Claus Finderup

  cf@rmc.dk

  NoCoM Coordinator

  Torben Snekkestad

  tsn@rmc.dk

  Om RMC

  Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

   

  Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

   

  På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

  RMC's vision 2019-2022

  RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

   

  På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

   

  RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

   

  Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.