Music Performance - European Jazz Master

Kandidatuddannelsen European Jazz Master (EUJAM) er en toårig uddannelse og en specialiseringsmulighed inden for kandidatuddannelsen Music Performance, som drives i fællesskab med førende konservatorier i Berlin, Paris, Amsterdam samt konservatoriet i Trondheim. Uddannelsen, der henvender sig til elitejazzmusikere og -komponister, indeholder obligatoriske udlandssemestre og har til formål at kvalificere dig yderligere til arbejdsmarkedet ved at give dig et stærkt og personligt netværk blandt fremtidens førende europæiske jazzmusikere. Du vil få et førstehåndskendskab til uddannelseskulturer og musikmiljøer i de byer og lande, som er med i samarbejdet, og få en bred uddannelse på dit instrument påvirket af de lærerkræfter, du vil møde på de forskellige institutioner.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje for optagelse på Kandidat eujam

 • Ansøgning åbner: 6. januar 2020
 • Frist for online ansøgning: 27. februar 2020 kl. 12:00
 • Indkaldelse til prøve / afslag på ansøgning: Senest 6. marts 2020
 • Indstillingsprøver: 30. marts - 3. april 2020
 • Svar på prøven: 15. april 2020 via email
 • Studiestart: 17. august 2020

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

Hvem kan søge?

Du skal have bestået enten bacheloruddannelsen Musiker fra RMC, en relevant bacheloruddannelse fra et andet dansk musikkonservatorium eller en relevant bacheloruddannelse fra et udenlandsk musikkonservatorium.

Konservatoriet kan ud fra en konkret vurdering anerkende andre kunstnerisk baserede bacheloruddannelser i musik som adgangsgivende.

Vær opmærksom på, at konservatoriets kandidatuddannelser har et begrænset antal studiepladser, og at du bliver optaget på baggrund af en konkret bedømmelse af dine evner og færdigheder.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag.
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Bemærk at kandidatuddannelsen EUJAM er på engelsk. Alle spørgsmål skal besvares på engelsk og alt skriftlig dokumentation skal være på engelsk.

I ansøgningsskemaet vil du blive bedt om at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er dit hovedinstrument? Bemærk, at du skal søge om tilladelse, hvis du søger et andet instrument end bas, guitar, klaver, orgel, percussion, sang, saxofon, trombone, trommer, trompet, vibrafon, violin eller elektronik.
 • Hvad er dine kunstnerisk mål/visioner? (500-1000 anslag)
 • Hvad mener du, at du skal kunne, for at blive i stand til at nå dine mål? (500-1000 anslag)
 • Hvad mener du, at du skal vide noget om, for at blive i stand til at nå dine mål? Og hvordan arbejder du med at udvikle din viden? (500-1000 anslag)
 • Angiv 2-3 eksempler på projekter (emne/indhold, projektform), som du kan forestille dig at arbejde med i løbet af kandidatuddannelsen. (500-1000 anslag)
 • Personlig portfolio – beskrivelse: Beskriv kort hvilke overvejelser, du har gjort dig om den uploadede musik. (Max 1000 anslag)

I ansøgningen vil du blive bedt om at uploade følgende:

 • Personlig portfolio - musik: 2-3 lydeksempler på projekter, som du har været kunstnerisk ansvarlig for, og som du mener giver et godt billede af, hvem du er som skabende, udøvende musiker. (Samlet varighed for de 2-3 eksempler: 10-15 minutter). Afleveringsformat: MP3
 • Personlig portfolio – creditliste: En creditliste med præcis angivelse af din egen og eventuelt andres roller i forbindelse med tilblivelsen af hver af de uploadede lydeksempler. Afleveringsformat: PDF
 • Dokumentation for
  • Afsluttet bacheloruddannelse. Dvs. eksamensbevis inklusiv Diploma Supplement. Afleveringsformat: PDF
   eller
  • Forventet afsluttet bacheloruddannelse. Dvs. studiebevis der dokumenterer studiefremdrift, indhold af beståede fag og at du afslutter din bacheloruddannelse senest 1. juli 2020. Afleveringsformat: PDF

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

Optagelsesprøve

  HVEM KOMMER TIL INDSTILLINGSPRØVE?

  Alle ansøgere, der opfylder adgangskravet, kommer til en indstillingsprøve på konservatoriet.

  Hvis du har bestået en relevant dansk eller udenlandsk bacheloruddannelse i musik, der ikke er direkte adgangsgivende, vil du få din sag behandlet individuelt. Hvis din ansøgning bliver godkendt, kommer du til en indstillingsprøve. Generelt gælder det, at jo nærmere uddannelsen er beslægtet med den kandidatuddannelse, du søger på RMC, jo større vil muligheden være for, at ansøgningen bliver godkendt.

  INDSTILLINGSPRØVENS FORM OG INDHOLD

  Indstillingsprøven består af en koncert og en samtale.

  • Koncert
   Du spiller på dit hovedinstrument et selvvalgt repertoire med egen gruppe (minimum én anden person, som synger eller spiller et instrument). Repertoiret skal indeholde materiale komponeret og/eller arrangeret af dig selv.
   Varighed: 10 minutter inklusiv eventuelle skift.
  • Samtale
   Samtale med panelet, der tager udgangspunkt i din koncert, din personlige portfolio og din skriftlige ansøgning. Du gennemfører samtalen alene og på engelsk over for et panel bestående af to bedømmere.
   Varighed: 10 minutter.

  Efter indstillingsprøven foretager panelet en samlet bedømmelse af koncerten, samtalen og din personlige portfolio. Der bliver lagt vægt på dit kunstneriske og faglige niveau samt på din studieprojektplan.

  EFTER PRØVEN

  OPTAGELSE

  Efter indstillingsprøven træffer konservatoriet afgørelse om hvem der skal optages. Udvælgelsen sker på baggrund af resultaterne fra prøven, og tager desuden hensyn til musiklivets behov. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet ikke garantere at alle kvalificerede ansøgere bliver optaget.

  Venteliste

  Et mindre antal kvalificerede ansøgere, som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, bliver tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

  Sygdom i forbindelse med indstillingsprøven

  Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. RMC skal have din lægeerklæring senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for din prøve. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

  Sprog ved indstillingsprøven

  Indstillingsprøven gennemføres kun på engelsk.

  Uddannelsens opbygning

  Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til 2 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

  Kandidatuddannelsen er et studie på videregående niveau, hvor der bliver lagt vægt på fordybelse, individuelle valgmuligheder og innovation med henblik på at styrke din kunstneriske profil.

  Uddannelsen drives af RMC i partnerskab med:

  • Jazz-Institut Berlin
  • Conservatorium van Amsterdam
  • Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
  • Jazzuddannelsen ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim

  Uddannelsen har fire semestre, hvor første og sidste semester er på RMC. De øvrige to semestre læser du på vores partnerinstitutioner:

  1. semester på RMC
  2. semester på partnerinstitution 1
  3. semester på partnerinstitution 2
  4. semester på RMC

  På baggrund af en motiveret ansøgning, bliver det besluttet hvilke partnerinstitutioner du kommer til at studere på.

  Du følger de fag og projektforløb, som bliver udbudt på de enkelte institutioner, og deltager på lige fod med de lokale studerende i de to eksterne semestre. Fagområderne varierer fra sted til sted, men sammenspil, komposition og valgfag indgår alle steder.

  Hvert semester skiftes partnerinstitutionerne desuden til at være vært for et fælles intensivmodul (joint intensive course), hvor alle EUJAM studerende samles i en uge. I disse uger arbejder de studerende blandt andet med sammenspil og samskabelse i grupper på tværs af institutionerne. De studerendes personlige projekter præsenteres og diskuteres, og værtsinstitutionen arrangerer workshops med lokale lærerkræfter.

  Undervisningen er i høj grad tilrettelagt som selvstændigt projektarbejde, hvor du inden for uddannelsens rammer – og på baggrund af individuel, faglig vejledning – selv tilrettelægger de faglige forløb.

  Der er i uddannelsen gode muligheder for at trække på de mange stærke faglige miljøer samt de faglige netværk, som de fem partnerinstitutioner tilsammen besidder.

  Uddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt, der i høj grad knytter sig til dine performance studier, og som udmønter sig i en afgangskoncert, et digitalt dokumenteret produkt og en skriftlig rapport, hvor du præsenterer dine refleksioner over projektets proces og resultater.

  I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

  FAG

  1. SEM

  2. SEM

  3. SEM

  4. SEM

  ECTS PR. FAG

  Artistic Projects

  10

  10

  10

   

  30

  Performance Studies

  10

  10

  10

   

  30

  Final Project

   

   

   

  30

  30

  Electives

  6

  6

  6

   

  18

  Music Business

  2

  2

  2

   

  6

  Art and Culture Studies

  2

  2

  2

   

  6

  ECTS i alt

  30

  30

  30

  30

  120

  I uddannelsens studieordning kan du læse mere om uddannelsens formål og opbygning samt finde uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

  Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er engelsk.

  Karrieremuligheder

  De uddannede musikere finder oftest beskæftigelse nationalt og internationalt som musikere i bandsammenhæng samt inden for tv, radio, teater og film med videre. Dimittender vil i løbet af uddannelsen have etableret stærke faglige netværk i mindst tre af Europas vigtigste jazzbyer og vil dermed have gode forudsætninger for at kunne skabe en bæredygtig karriere på den internationale jazzscene. I studieordningen kan læses mere om de færdiguddannede musikeres kvalifikationer.

  Undervisere

  Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i efteråret 2019, både fastansatte og timelærere.

  RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

  Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

  Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

  I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

  Music Performance:

  Jacob Anderskov

  Søren Kjærgaard

  Torben Snekkestad

  Kasper Tranberg

  Simon Toldam

  Kresten Osgood

  Cæcilie Trier

  Anders Mathiasen

  Jens Ramon Murga Meinert Thomsen

  Mads Brinch Nielsen

  Flemming Agerskov

  Niels Lyhne Løkkegaard

  Rune Kielsgaard

   

  Entreprenørskab:

  Christian Taagehøj

  Carolina Eccheveri

   

  Eksternt Integreret Modul:

  Jacob Anderskov

  Kasper Tranberg

  Anders Mathiasen

  Torben Snekkestad

   

  Valgfag:

  Kristian Eidnes

  Pablo Llambias

  Kasper Tranberg

  Charlotte Munck

  Flemming Agerskov

  Morten Svenstrup

  Helle Pagter

  Sharin  Foo

  Anders Stig Møller

  Louise Nipper

  Uddannelsesansvarlig

  Uddannelses-koordinator

  Claus Finderup

  cf@rmc.dk

  Om RMC

  Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

   

  Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

   

  På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

  RMC's vision 2019-2022

  RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

   

  På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

   

  RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

   

  Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.