Komposition

Uddannelsen i komposition er rettet mod komponister og sangskrivere, som ser sig selv som fremtidens innovatører inden for rytmisk musik som samtidskunstnerisk udtryk.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den studerendes vision og har som mål at videreudvikle den enkelte studerendes kunstneriske og undervisningsmæssige profil. Den studerende bliver en del af et mangfoldigt og inspirerende studiemiljø, hvor undervisere, vejledere og medstuderende stimulerer og udfordrer den studerendes udvikling. Uddannelsen er tilrettelagt i en blanding af skemalagt undervisning og intense projektperioder og de studerende får via konservatoriets vidtfavnende samarbejde med eksterne partnere i ind- og udland adgang til et omfattende fagligt netværk, som styrker deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder som komponister eller sangskrivere, undervisere og entreprenører i en foranderlig musikbranche.

Bacheloruddannelsen i komposition indeholder to specialfagsområder:

1. Instrumental/elektronisk komposition
Ansøgere til denne specialisering vil i uddannelsesforløbet, foruden komposition, have fokus på akustisk og elektronisk arrangement. Specialiseringen henvender sig til elektroniske komponister samt komponister der inddrager arrangement for diverse ensembler.

2. Sangskrivning
Ansøgere til denne specialisering vil i uddannelsesforløbet, foruden komposition, have fokus på tekstskrivning.
Specialiseringen henvender sig til sangskrivere.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje

 • Åbent hus på RMC: 5. november 2019 kl. 17:00
 • Frist for online ansøgning: 3. december 2019 kl. 12:00
 • 1. runde: Begyndelsen af januar 2020. Du er ikke selv til stede
 • Svar på 1. runde: Senest 15. januar 2020 via mail
 • 2. runde: 20-21. januar (sang) og 23-24. januar (komp) 2020
 • Svar på 2. runde: 15. april 2020 via e-mail
 • Studiestart: 17. august 2020

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Udover at have evner og en dyb passion for instrumental/elektronisk komposition eller sangskrivning, skal du have skrevet så mange værker og derved opnået så stor erfaring og indsigt, at censorpanelet ved optagelsesprøven kan fornemme et personligt kunstnerisk udtryk.

Du skal være i stand til at tage ansvar for egen læring, kunne arbejde selvstændigt men også være åben for at samarbejde med andre. Du skal i det hele taget være åben for at eksperimentere, for herigennem at finde nye sider af dig selv som kunstner. Alle genrer og udtryk er velkomne.

Optagelsesprøven på RMC er ikke koordineret med uddannelser på andre konservatorier. Du må gerne søge ind på flere konservatorier. Du kan også godt søge flere uddannelser på RMC samtidig, men optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag.
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. 

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

I ansøgningen bliver du bedt om at svare på følgende:

 • Hvad er dine kunstneriske og professionelle mål? (Max 1000 anslag)
 • Hvordan forestiller du dig at uddannelsen kan hjælpe dig til at nå dine kunstneriske og professionelle mål? (Max 500 anslag)
 • Præcis angivelse af din egen rolle og eventuelt andres roller i forbindelse med de indsendte kompositioner.
 • Redegør for dine kunstneriske refleksioner over de indsendte værker/kompositioner. (Max 2400 anslag)
 • Hvilke musikværktøjer (software/instrumenter) behersker du? (Max 500 anslag)
 • Beskriv din baggrund og erfaring. (Max 1200 anslag)
 • Uddyb hvilke erfaringer der har været vigtigst for dig (Max 1000 anslag)
 • Angiv tidligere uddannelsesforløb (både på konservatorier og universiteter) og anden undervisning du har modtaget (Max 1000 anslag)

I ansøgningen vil du blive bedt om at uploade følgende:

Specialisering Instrumental/elektronisk komposition

 • Musik: To værker hvor du selv har komponeret, arrangeret og produceret det hele. Ingen former for co-write er tilladt. (Samlet varighed maks. 10 min.)
  Hvis værkerne er uddrag af længere forløb, skal du gøre rede herfor i den creditliste du skal uploade.
 • Noder eller lignende: Noder eller anden grafisk notation til de indsendte kompositioner, hvis notation indgår i arbejdsformen.

Specialisering Sangskrivning

 • Musik: To værker hvor du selv har komponeret, skrevet sangtekster, arrangeret og produceret det hele. Værkerne skal indeholde tekst, normalt på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Hvis værkerne indeholder tekst på andre sprog, skal disse også fremgå i dansk eller engelsk oversættelse. Ingen former for co-write er tilladt. (Samlet varighed maks. 10 min) 
  Hvis værkerne er uddrag af længere forløb, skal du gøre rede herfor i den creditliste du skal uploade.
 • Sangtekster: Tekster til de to værker. Du skal uploade en fil for hvert værk.

Du har det kunstneriske ansvar for det enkelte værks samlede udtryk, både hvad angår komposition, arrangementet og produktionen.
Du må gerne benytte dig af musikere og lydteknikere, men du er selv kunstnerisk ansvarlig for værkets endelige produktion og arrangement.
Det er ikke et krav at man medvirker som musiker/sanger på det indspillede materiale. Endvidere er det ikke nødvendigt at du kan spille på et musikinstrument eller synge for at søge ind. Vi optager eksempelvis gerne ansøgere, der udelukkende arbejder på computer.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en bacheloruddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

Hvis du søger begge specialfagsområder på bacheloruddannelsen i komposition skal du af tekniske årsager indsende to ansøgningsskemaer og betale ansøgningsgebyr to gange. RMC refunderer det ene ansøgningsgebyr umiddelbart efter ansøgningsfristen.

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 12:00 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 12:00 CET den førstkommende hverdag.

Optagelsesprøve

HVEM KOMMER TIL OPTAGELSESPRØVE?

Alle der søger om optagelse på bacheloruddannelsen Komposition, får bedømt deres ansøgninger ved optagelsesprøvens 1. runde.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

Optagelsesprøven foregår i to runder:

1. runde består af en bedømmelse af de indsendte værker samt de bilag, der er knyttet til disse (credit-liste, kunstnerisk refleksion over de indsendte værker, noder/sangtekster). Du er ikke selv til stede.

2. runde består af en kombineret værkfremlæggelse og samtale.

1. RUNDE

Ved optagelsesprøvens 1. runde vil et bedømmelsespanel bestående af tre bedømmere lytte til de indsendte værker og læse de dertil hørende bilag. Du er ikke selv til stede.

BEDØMMELSE EFTER 1. RUNDE

Efter 1. runde foretager panelet en samlet bedømmelse på grundlag af de indsendte værker. Ved bedømmelsen lægges der vægt på:

 • Dine evner til at skabe musik, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk.

 • Om du besidder de færdigheder inden for komposition eller sangskrivning og øvrige relevante faglige færdigheder, der er nødvendige for at realisere din musik og dit kunstneriske udtryk.

 • Dine evner til at reflektere over din egen praksis – bl.a. om du er i stand til at beskrive den kunstneriske intention med de indsendte værker. Hvorfor komponerer du som du gør? Hvad gør dine kompositioner unikke? Hvordan placerer dine værker sig i samtiden? Hvad skal censorpanelet i særlig grad lytte efter?

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

UDVÆLGELSE EFTER 1. RUNDE

På baggrund af bedømmelsen udvælges et antal ansøgere, der går videre til optagelsesprøvens 2. runde. Denne gruppe er normalt tre gange større end det antal, der optages på uddannelsen. 

Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at 1. runde er bestået.

Alle ansøgere får svar på 1. runde via mail. For ansøgere, der går videre til optagelsesprøvens 2. runde, indeholder mailen oplysninger om det præcise tidspunkt for prøven.

Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder.

2. RUNDE – FREMLÆGGELSE OG SAMTALE

Optagelsesprøvens 2. runde består af en fremlæggelse af to værker efterfulgt af en samtale.

Værkfremlæggelse
Du skal medbringe og afspille to indspillede værker ud fra følgende kriterier:

 • Specialisering Instrumental / Elektronisk Komposition
  Værker hvor du selv har komponeret, arrangeret og produceret det hele.

 • Specialisering Sangskrivning
  Værker hvor du selv har komponeret, skrevet sangtekst, arrangeret og produceret det hele. Begge værker skal indeholde tekst.

 • Samlet varighed maks. 10 minutter. Hvis kompositionerne et uddrag af længere værker, skal du gøre opmærksom på det.

 • Du skal medbringe værkerne på USB-nøgle i filformatet WAV, AIFF eller MP3, så de kan afspilles fra prøveleders computer.

 • Værkerne må ikke være identiske med de værker du uploadede i ansøgningen, og som blev bedømt ved 1. runde.

 • Du må kun afspille to værker. Dvs. at du ikke kan afspille uddrag fra andre værker.

 • Du må ikke spille værkerne live under fremlæggelsen.

Samtale
Samtalen tager udgangspunkt i de fremlagte værker, den skriftlige ansøgning, det indsendte cv samt de to værker indsendt til bedømmelse ved 1. runde. Du får lejlighed til at uddybe og perspektivere din faglige og kunstneriske profil, professionelle mål og motivation for at søge om optagelse på uddannelsen. Varighed: 10 minutter. 

Fremlæggelsen og samtalen gennemføres over for et panel bestående af tre bedømmere. Du må ikke tage andre personer med til fremlæggelsen eller samtalen.

BEDØMMELSE EFTER 2. RUNDE

Efter fremlæggelsen og samtalen foretages en samlet bedømmelse af:

 • Dine kunstneriske og faglige kompetencer.

 • Din evne til at reflektere over egen praksis.

 • Din evne til at udvikle og realisere kunstneriske projekter selvstændigt eller sammen med andre.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen. 

EFTER PRØVEN

OPTAGELSE

På baggrund af resultaterne fra begge runder, bliver de bedst kvalificerede ansøgere optaget på uddannelsen. Hvis flere ansøgere er lige godt kvalificerede, vil forhold som musiklivets behov kunne indgå i konservatoriets beslutning om optag.

Der optages normalt ti studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at afvise ansøgere, selvom de har bestået optagelsesprøven.

Du vil i midten af april via mail få at vide, om du er optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. RMC skal have din lægeerklæring senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for din prøve. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven gennemføres normalt på dansk. Udenlandske ansøgere kan dog gennemføre prøven på engelsk

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i komposition er normeret til 180 ECTS-point, som svarer til 3 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Uddannelsen sigter mod at udvikle dit kunstneriske udtryk og dine faglige kvalifikationer med henblik på at gøre dig i stand til at skabe og formidle et selvstændigt kunstnerisk udtryk og til at udvikle og udøve kunstnerisk baseret undervisning.

I uddannelsen lægges der vægt på, at dine egne idéer og din egen praksis får de bedste udfoldelsesbetingelser i et studiemiljø, der understøtter eksperimentet, undersøgelsen og den åbne arbejdsproces. I undervisningen arbejdes med emner som den kunstneriske idé, historiefortælling, komposition, arrangement, instrumentering, produktion og - for sangskrivere - tekstskrivning på dansk og engelsk.

Undervisningen veksler mellem individuelle projekter og fælles læringsforløb, og sigter mod en læring, der for så vidt mulig er specifik for den enkelte studerende, men samtidig bygger på en fælles platform for produktion, diskussion, kritik og erfaringsudveksling.

Faget Kunstnerisk udviklingsarbejde står centralt i uddannelsen som der hvor du i en proces- og produktionsorienteret praksis udvikler et selvstændigt, kunstnerisk udtryk. 

Undervisningen afvikles fortrinsvis inden for én årgang, dog kan fag og projekter afvikles på hold, der sammensættes på tværs af årgange og/eller uddannelser.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du skriver, producerer og formidler dine egne værker gennem en studieindspilning og en offentlig fremførelse.

I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS point fordeler sig på uddannelsen.

Studieplan Komposition

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

5. SEM

6. SEM

ECTS PR. FAG

Kunstnerisk udviklingsarbejde

12,5

12,5

12,5

12,5

20

 

70

Bachelorprojekt

       

 

20 

20

Musikpædagogik & læring

7,5

7,5

7,5

7,5

 

 

30

Specialisering: Komposition/sangskrivning

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

10

Komposition

5

5

5

5

 

 

20

Kunst- og kulturstudier

2,5

2,5

2,5 2,5

 

 

10

Entreprenørskab

 

 

 

 

5

10

ECTS I ALT

30

30

30

30

30

30

180

 

I uddannelsens studieordning kan der læses mere om uddannelsens formål og opbygning samt findes uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

I løbet af uddannelsen er det muligt at søge om et udvekslingsophold på et konservatorium i udlandet eller et selvtilrettelagt studieophold i udlandet.

Bacheloruddannelsen i komposition giver grundlag for videre studier på en kandidatuddannelse på et konservatorium i Danmark eller i udlandet. På RMC udbydes kandidatuddannelserne Music Performance, herunder European Jazz Master og Nordic Master, The Composing Musician samt Music Performance og Music Education 

Karrieremuligheder

Uddannede sangskrivere og komponister har mulighed for en bred beskæftigelse alt efter hvilken retning og specialisering, den studerende har valgt gennem uddannelsen. Nogle vil være beskæftiget med at skrive sange til egne projekter, der typisk omfatter koncerter, indspilninger m.v. Det er også muligt at skrive til andre kunstnere eller forlag. Herudover kan der opnås ansættelse som komponist på film og ansættelse som komponist og medvirkende i teaterproduktioner. Endelig kan du blive ansat i en produktionsvirksomhed, der leverer lyd/musik til spil og apps, ligesom det også er muligt at arbejde som underviser på MGK, musik- og højskoler samt konservatorier. 

Komponister og sangskrivere kommer ofte til at arbejde freelance i et marked, der er omskifteligt og stærkt konkurrencepræget, men hvor der også i stigende grad er behov for indholdsleverandører, der kan levere originalt materiale af høj kvalitet. Beskæftigelsesmulighederne er afhængige af både markedskonjunkturer i branchen og kulturpolitiske prioriteringer og kan derfor være stærkt svingende.

Awinbeh Ayagiba, dimitteret i 2016

awinbeh_ayagiba.jpg

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
For tiden arbejder jeg på at udgive min soloplade som jeg har brugt de sidste par år på at skrive og færdiggøre – og ellers skriver og producerer jeg løbende for andre artister, senest Jada, Phlake, Benal, Alina Baraz, Soon, Elias Boussnina, med flere.

Hvorfor valgte du at studere Komposition?
Jeg stod et sted i mit liv, hvor jeg ikke helt vidste hvad jeg skulle foretage mig. Jeg fik et praj om sangskriverlinien og kom fandeme ind mod alt forventning. Jeg havde spillet i en masse bands før, men var gået lidt i stå, så RMC var en skøn mulighed for at starte lidt forfra og forbedre mig overall.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
At det aldrig er for sent at lære noget nyt! Da jeg startede på RMC havde jeg en masse ideer om, hvad jeg kunne – og især hvad jeg ikke kunne. Men efter de tre års eksperimenter havde jeg mere og mere bevæget mig over i produktion, især vokalproduktion, og dette håndværk, som jeg ikke rigtigt anede noget om inden konservatoriet, blev essentielt for, hvordan jeg efterfølgende har arbejdet med musik.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Gode venner! Og et skønt netværk. Vi havde nogle rigtig gode lærere, som præsenterede os for en masse nye ting og tanker, og det var fedt, men personligt fik jeg nok lige så meget ud af at spejle mig i og arbejde med de andre studerende. Jeg var i starten vild angst for at blive “opdaget” som en der ikke hørte til – men når man lige snakkede med de andre ude i gården, var alle jo også i gang med deres vildt forskellige processer, og det var fedt lige at få nogle flere perspektiver på tingene.

Nikolaj Paakjær, dimitteret i 2018

nikolaj_paakjaer_david_milo_davidson_.jpg
Foto: David Milo Davidson

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg underviser unge mennesker med psykiske udfordringer i primært sangskrivning og musikproduktion.

Hvorfor valgte du at studere Komposition?
Eftersom at en meget stor del af min tid hver dag i forvejen gik med at skrive, var det meget befriende, at jeg kunne kvitte mit lærerjob og få tiden. At det var det eneste, jeg behøvede at gøre i nogle år, var et drømmescenarie.

Jeg ønskede også at få mit arbejde ud af mit natkøkken og få noget respons på det, jeg havde gang i, og på det udtryk, jeg var ved at udvikle på. Det tiltalte mig rigtig meget at få lov at færdes i et så koncentreret kreativt, vibrerende miljø, hvor man kunne blive inspireret og udfordret.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Jeg synes, at jeg i løbet af de tre år fik skarpslebet mit udtryk som sangskriver og fundet frem til en gennemgående stemme eller DNA uanset hvilken slags musik, jeg arbejder på. Jeg blev bedre til at skabe klarhed omkring, hvad den enkelte sang vil.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Jeg har fået lov at lære en masse sympatiske og inspirerende mennesker at kende i et fællesskab hvor vi ærligt kunne dele sangskriverliv fra den oversvømmende inspiration til den træge ørkenvandring, det også kan være. Folk som jeg har fortsat et kreativt samarbejde med i forskellige sammenhænge.

Anders Hjernø, dimitteret i 2018

k_andershjernoe.jpg

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg er sangskriver og musiker, men jeg har også en deltidsstilling som pædagogmedhjælper for at have en stabil indtægt, mens jeg er i gang med at bygge min musikkarriere op igen.

Før jeg begyndte på RMC levede jeg af at spille musik, men jeg valgte bevidst at bruge min studietid til at fordybe mig i at skrive og komponere. Derfor skruede jeg meget ned for både udgivelses- og koncertaktiviteter for i stedet at bruge tiden på at udforske og eksperimentere. Med andre ord at gøre alt det jeg ikke havde råd til at gøre dengang min indtægt var baseret på honorarer.

Den tid jeg bruger på musik deles imellem kunstneriske gøremål og mere merkantile gøremål, såsom at søge penge, booke koncerter og at holde forskellige slags møder. Udover det er jeg med til at drive plade- og forlagsselskabet Aftenrutine.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Jeg lærte at sangskrivning og komposition ikke udelukkende kan sættes på formel. Jeg lærte om mig selv, at jeg trives med systemer og skemaer, men at jeg er nødt til at acceptere og udsætte mig selv for kaos, hvis der skal komme noget interessant ud af mig.

Jeg lærte at strukturere og arbejde med mange opgaver samtidig, men jeg lærte også, at det vigtigste er at finde ud af hvad der er vigtigst. Der er meget der er vigtigt, men få ting der er vigtigst.

Vidste du, hvad du ville bruge din uddannelse til?
Ja, jeg ville være en brændende dygtig sangskriver, og jeg glædede mig til at RMC skulle gøre mig til netop dét. Jeg tænkte at jeg skulle lære alt; jeg skulle lære at spille klaver, tage sangtimer, skrive orkesterarrangementer og derudover reformere elevdemokratiet på skolen.

På et tidspunkt gik det op for mig at der kun er 24 timer i døgnet, og så var det at jeg begyndte at tænke over det der med, at der er mange ting der er vigtige, men få ting der er vigtigst. Og så begyndte jeg at vælge fra og at skrotte drømme. Det er en vigtig lektie, og en lektie man kan bruge resten af livet.

Hvordan ser du fremtiden for sangskrivere og komponister?
Jeg har ikke lyst til at komme med prognoser på sangskrivernes og komponisternes vegne. Personligt tror jeg at fremtiden tager form efter hvilke kampe man vælger. Hvis du gerne vil være stjerne på den store måde, så ser fremtiden ud på en bestemt måde, for det er forbeholdt de få at være store stjerner. Hvis du gerne vil være rigtig god til at skrive den musik som er populær, så ser fremtiden også ud på en bestemt måde, fordi der er rigtig mange om buddet, og mange af dem er rigtig dygtige.

Personligt vil gerne leve af at arbejde med musik, men jeg har samtidig besluttet, at jeg ikke gider at føle mig som en fiasko hvis det ikke sker. Det er en rar beslutning at have taget, for det giver mig arbejdsro til at få skrevet noget musik. Min kamp er ikke at få en karriere, for det er ikke vigtigt for mig. Min kamp er at få arbejdsro til at skabe indsigtsfulde og præcise værker, og hvis der kommer en karriere ud af det, så er det dejligt. Hvis der ikke gør det, så har jeg stadig lavet noget indsigtsfuldt og præcist, og det er det vigtigste.

Dísa Jakobsdottir, dimitteret i 2015

disa_jakobs.jpg.png

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg synger i forskellige bands, jeg er massør, arbejder med en naturlæge på et urteapotek og holder meditationer med sang, gong og tibetanske syngeskalaer, og underviser i sang på konservatoriet i Reykjavik.

Hvorfor valgte du at studere Komposition?
Jeg ville udfordre mig selv som kunstner og sanger, finde ud af hvad jeg kunne inden for musikken – og også uden for rammerne – og eksperimentere med min stemme. Jeg ville også møde andre inden for det samme område og lære af dem, dele inspirationer og ideer og få feedback.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Jeg lærte at stole mere på mine egne ideer, lærte at jeg godt kunne lave musik fra bunden af og blive glad for resultatet, samt at komme væk fra mainstream retninger. Det var noget som sad meget fast i mig i for lang tid, men som uddannelsen hjælp mig ud af. Jeg fandt også mange nye rum i min stemme og måder at lege med den på, som jeg er meget taknemlig for. Den er mit hovedinstrument og kerne.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Jeg var meget glad for at få plads og rum til at eksperimentere og få feedback på mine ideer. Jeg fik et rigtig godt netværk og gode venner, mødte inspirerende mennesker og lærere som viste mig nye perspektiver på kunst, spiritualitet og forskellige måder at lytte og anskue på.

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i efteråret 2019, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Kunstnerisk Udviklingsarbejde:

Niels Lyhne Løkkegaard

Søren Kjærgaard

Kasper Tranberg

Anders Mathiasen

Sharin Foo

Qarin Wikström

Torben Snekkestad

 

Kunstnerisk Udviklingsarbejde – individuel, faglig vejledning:

Britt Hein Jespersen

Cæcilie Trier

Jacob Anderskov

Pablo Llambias

Nikolaj Vonsild

Sharin Foo

 

Specialisering:

Ejnar Kanding

Pablo Llambias

 

Musikpædagogik og læring:

Malene Bichel

Jens Skou Olsen

Torben Westergaard

Kim Boeskov

Maria Westvall

Albert Raft Rasmussen

 

Komposition:

Niels Lyhne Løkkegaard

Jeppe Zeeberg

Nikolaj Vonsild

Simon Formann

Simon Toldam

Maria Faust

Marie Fisker

Lotte Anker

Michael Møller

Anders P. Jensen

Jacob Anderskov

 

Kunst- og kulturstudier

Sharin Foo

Thorsten Høeg

Henrik Marstal

Kresten Osgood

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Studieordning (BMus K)

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.